Bok: Levende Matjord

399kr

En bok om livet i jorda. «Matjord favner vidt og vedgår oss alle – så også denne boken»
Redaktører Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud.

Tomt på lager

Produktnummer: 116

Levende matjord er utgitt av Grønt Fagsenter Buskerud. Redaktørene av boken er Øystein Haugerud som er tidligere fylkesagronom i Oslo og Viken og Eirik Kolsrud som er daglig leder for Grønt fagsenter Buskerud. Boken er en artikkelsamling og kan leses som en sammenhengende framstilling eller hver enkelt artikkel for seg. Hver artikkel er et selvstendig bidrag fra den enkelte forfatter(e). Du vil derfor møte ulike forfatterstemmer, framstillinger og perspektiver. Til en viss grad har boken en tematisk oppbygging, men denne er ikke absolutt. "Vårt ønske er at denne boken skal gi deg som leser økt innsikt i hvor mangfoldig matjorda er og hvor grunnleggende den er for vår felles framtid med hensyn til matproduksjon, klima, miljø og biologisk mangfold. Vel så sterkt ønsker vi at denne innsikten tas med videre og preger hvordan vi ser på, vurderer og behandler matjorda" Utdrag av innledningen  "Matjorda vår er en levende, dynamisk organisme som er helt avgjørende for vår eksistens nå og i all fremtid. I ytterste konsekvens kan man hevde at den er en integrert del av oss selv, et sted vi kommer fra og et sted vi skal til. Misbruker vi og ødelegger matjorda, så ødelegger vi også oss selv og de generasjonene som måtte kommer etter oss" "Mat, klima og vannhusholdning er noen av de viktigste tjenestene jordsmonnet har å utføre og vår oppgave er å stelle jordsmonnet med en kjærlig hånd slik at disse tjenestene kan utføres fullt ut slik naturen viser oss. Forskere sier at om lag 95 % av alle arter som er på jorda finner vi i jordsmonnet og at det biologiske mangfoldet er helt avgjørende for vår klode og mer enn 90 % av maten vi spiser hver dag har sin opprinnelse fra planter som er dyrket i matjorda"

"Jordsmonnet har sin produktive tålegrense"

"En vedvarende høy innenlandsk matproduksjon er en av de viktigste forutsetningene for vår eksistens. Vi ser i dag en rekke varsellamper som bør få oss til å stoppe opp og vurdere om vi er i ferd med å overskride en produktiv tålegrense med hensyn på bruken av matjorda"

"La oss se fremover"

"Hvordan opprettholde og understøtte matjorda for at den skal kunne gi oss det vi trenger av mat, fôr og andre produkter? Vi har mye kunnskap og erfaringer. Denne boken har samlet en del av dette. Vi må ta med oss kunnskapen og erfaringene fremover, der vi setter oss som mål å videreutvikle dyrkingsmetoder som etterlikner de naturlige dyrkingssystemene så langt det er mulig. Flere har tatt slike dyrkningsmetoder i bruk allerede, men det er mye mer å utvikle og fremskaffe. Dette må gå hånd i hånd med forskning for i størst mulig grad å få en helhetsforståelse i hvordan de prinsippene som er nedlagt i våre økosystemer kan understøttes på en slik måte at vi gjenoppbygger en fruktbar, levende jordorganisme til det beste for alle mennesker og liv ellers på vår klode" Boken har seks kapitler:

  1. Landbruk, kretsløp og økonomi
  2. Jord - Et økosystem
  3. Livet i jorda
  4. Karbon og organisk materiale
  5. Tiltak for en levende matjord
  6. Bli kjent med jorda

Antall sider: 430